Walne Zgromadzenia

Rozdział V - Walne Zgromadzenie

  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się najpóźniej do 31 marca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane w razie potrzeby na wniosek Zarządu albo na życzenie 1/5 liczby członków zwyczajnych wyrażone na piśmie albo na żądanie Komisji Rewizyjnej. Jeżeli 1/5 zwyczajnych członków Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna wystąpi z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd ma obowiązek zwołać je w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
  2. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem poprzez Internet, ogłoszenie w czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie oraz poprzez ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców Zalesia Górnego np.: przed Ośrodkiem Zdrowia, Pocztą, Kościołem św. Huberta. W ogłoszeniach powinien być podany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
  3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale połowy członków Stowarzyszenia mających prawo głosu decydującego. Jeżeli w terminie wyznaczonym na Walne Zgromadzenie nie stawi się wymagana liczba członków, to w tym przypadku powtórne Walne Zgromadzenie może się odbyć tego samego dnia w pół godziny po pierwszym terminie i jest prawomocne bez względu na ilość członków biorących w nim udział;
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych i honorowych z wyłączeniem art.25 pkt.l gdzie ma zastosowanie art.45 i 46 postanowienia końcowe;
  5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a/ uchwalanie Statutu i Zmian w statucie;

b/ uchwalanie programu prac Stowarzyszenia;

c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz bilansu i preliminarza dochodów i wydatków;

d/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

e/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

f/ podejmowanie uchwał w sprawie związków z innymi Stowarzyszeniami o podobnych celach działania;

g/ podejmowanie uchwał w sprawach założenia spółdzielni lub spółki, wystąpienia lub wstąpienia do spółdzielni lub spółki, nabycia albo zbycia udziałów lub akcji oraz ustanowienia fundacji;

h/ uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami Statutu oraz programem Stowarzyszenia;

i/ rozstrzyganie sporów między członkami a Zarządem Stowarzyszenia i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;

j/ decydowanie we wszelkich sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub zgłoszonych na piśmie przez co najmniej pięciu członków;

k/ zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;

l/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

  1. Rok obrachunkowy i sprawozdawczy zaczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.
Powered with Quick.CMS